БАЙГУУЛЛАГЫН ЗЭЭЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ

Сургалтын зорилго

  1. Бизнесийн салбарын эрсдэлийг шинжлэх арга аргачлалыг өгөхийн зэрэгцээ салбарын эрсдэлийг байгууллагын эрсдэлийн шинжилгээ болон зээлийн зэрэглэл тогтооход ашиглах
  2. “Аsset conversion cycles/Актив хөрвөх цикл” загварыг ашиглан байгууллагын эрсдэлийг тодорхойлох, шинжлэх, удирдах аргачлал
  3. Урт хугацаат мөнгөн урсгалын тооцоолол, тооцооллын олон хувилбар боловсруулах, үл мэдэгдэх хувьсагчийн нөлөөллийн эрчим буюу мэдрэмжийг тооцох арга аргачлал
  4. Бизнесийн салбар, бизнесийн байгууллагын эрсдэл, мөнгөн урсгалын шинжилгээг зээлийн бүтэц тодорхойлох болон зээлийн эрсдэлийн зэрэглэл тогтооход ашиглах практик ур чадвар олгоно.

Зорилтот бүлэг

Банкны зээлийн эдийн засагч

БАЙГУУЛЛАГЫН ЗЭЭЛИЙН ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА

Сургалтын зорилго

  1. Бизнесийн салбар болоод бизнесийн байгууллагын онцлогоос хамааран тоон болон чанарын шинжилгээг харилцан адилгүй хэм хэмжээгээр ашиглах ба зохист харьцаа
  2. Бизнесийн салбарын эрсдэлийг шинжлэх арга аргачлалыг өгөхийн зэрэгцээ салбарын эрсдэлийг байгууллагын эрсдэлийн шинжилгээ болон зээлийн зэрэглэл тогтооход ашиглах
  3. “Аsset conversion cycles/Актив хөрвөх цикл” загварыг ашиглан байгууллагын эрсдэлийг тодорхойлох, шинжлэх, удирдах аргачлал
  4. Зээлийн эрсдэлийг үнэлэх банкны дотоод загвар боловсруулах, удирдах

Зорилтот бүлэг

Банкны зээлийн бодлого журам боловсруулах үүрэг бүхий менежер, эрсдлийн менежер, дотоод аудитор