ЁС ЗҮЙН ОНЛАЙН СУРГАЛТ

Сургалтын зорилго:

Банкны салбарт ажиллаж буй нийт ажилтнууд ёс зүйн олон улсын стандартыг судлан, мэргэжлийн ёс зүйг хөгжүүлэх үндсэн сэдвийн хүрээнд суурь ойлголтын болон ёс зүйн зарчмын тухай мэдлэгийг олж авна.