[SELF-PACED] БАРИЛГЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ҮР АШГИЙН САНХҮҮЖИЛТ

Cургалтын зорилго:

Барилгын эрчим хүчний үр ашгийн талаарх онол, практикт суурилсан 6 модуль бүхий энэхүү сургалт нь банкны зорилтот бүлгийн ажилтнуудад барилгын эрчим хүчний үр ашгийн санхүүжилтийн болон эрчим хүчний хэмнэлттэй болон ногоон барилгын төслүүдийг тодорхойлох, үнэлэх, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх суурь мэдлэг олгох зорилготой.

Зорилтот бүлэг:

  1. Тогтвортой хөгжил, тогтвортой санхүү, ногоон зээлийн газрын ажилтнууд
  2. Харилцааны менежерүүд болон зээлийн ажилтнууд
  3. Байгууллагын банк, ЖДБ-ийн банк хариуцсан ажилтнууд
  4. Бизнес/бүтээгдэхүүн хөгжил хариуцсан ажилтнууд