Явагдаж буй сургалтууд

ХЗХ-дын Комплаенс ба Ёс зүй сургалт

ХЗХ-дын Комплаенс ба Ёс зүй сургалт

Сургалтын зорилго: Банк бус санхүүгийн байгууллагуудад Комплаенс...
Сургалт

ББСБ-уудын Комплаенс ба Ёс зүй сургалт

ББСБ-уудын Комплаенс ба Ёс зүй сургалт

Сургалтын зорилго: Банк бус санхүүгийн байгууллагуудад Комплаенс...
Сургалт

Комплаенс ба Ёс зүй

Комплаенс ба Ёс зүй

Сургалтын зорилго: Банк, санхүүгийн байгууллагуудад Комплаенсийн...
Сургалт

Даатгалын зуучлагчийн мэргэшүүлэх онлайн сургалт

Даатгалын зуучлагчийн мэргэшүүлэх онлайн сургалт

Сургалтын танилцуулга: СЗХ болон МБХолбоо хооронд 2018 оны 6 дуг...
Сургалт

Даатгалын зуучлагчийн бэлтгэл сургалт - Улаанбаатар

Даатгалын зуучлагчийн бэлтгэл сургалт - Улаанбаатар

Сургалтын танилцуулга: Энэхүү сургалт нь банкны даатгалын зуучла...
Сургалт