Явагдаж буй сургалтууд

ББСБ-уудын Комплаенс ба Ёс зүй сургалт

ББСБ-уудын Комплаенс ба Ёс зүй сургалт

Сургалтын зорилго: Банк бус санхүүгийн байгууллагуудад Комплаенс...
Сургалт

Комплаенс ба Ёс зүй - Ариг банк

Комплаенс ба Ёс зүй - Ариг банк

Сургалтын зорилго: Банк, санхүүгийн байгууллагуудад Комплаенсийн...
Сургалт

Комплаенс ба Ёс зүй - ТХБ

Комплаенс ба Ёс зүй - ТХБ

Сургалтын зорилго: Банк, санхүүгийн байгууллагуудад Комплаенсийн...
Сургалт

Комплаенс ба Ёс зүй - Хаан Банк

Комплаенс ба Ёс зүй - Хаан Банк

Сургалтын зорилго: Банк, санхүүгийн байгууллагуудад Комплаенсийн...
Сургалт

Комплаенс удирдах ажилтнаас эхэлнэ

Комплаенс удирдах ажилтнаас эхэлнэ

Сургалтын зорилго: Банк, санхүүгийн байгууллагуудад Комплаенсийн...
Сургалт

Комплаенс ба Ёс зүй - Төрийн банк

Комплаенс ба Ёс зүй - Төрийн банк

Сургалтын зорилго: Банк, санхүүгийн байгууллагуудад Комплаенсийн...
Сургалт

Комплаенс ба Ёс зүй - ЗЭЗ-ББСБ

Комплаенс ба Ёс зүй - ЗЭЗ-ББСБ

Сургалтын зорилго: Банк, санхүүгийн байгууллагуудад Комплаенсийн...
Сургалт

Комплаенс ба Ёс зүй

Комплаенс ба Ёс зүй

Сургалтын зорилго: Банк, санхүүгийн байгууллагуудад Комплаенсийн...
Сургалт

Комплаенс ба Ёс зүй - Голомт банк

Комплаенс ба Ёс зүй - Голомт банк

Сургалтын зорилго: Банк, санхүүгийн байгууллагуудад Комплаенсийн...
Сургалт

Компанийн засаглал

Компанийн засаглал

Сургалтын зорилго: Компанийн засаглалын сургалт нь ТУЗ-ийн гишүү...
Сургалт

Даатгалын зуучлагчийн мэргэшүүлэх онлайн сургалт

Даатгалын зуучлагчийн мэргэшүүлэх онлайн сургалт

Сургалтын танилцуулга: СЗХ болон МБХолбоо хооронд 2018 оны 6 дуг...
Сургалт

Даатгалын зуучлагчийн бэлтгэл сургалт - Зүүн бүс

Даатгалын зуучлагчийн бэлтгэл сургалт - Зүүн бүс

Сургалтын танилцуулга: Энэхүү сургалт нь банкны даатгалын зуучлалы...
Сургалт

Даатгалын зуучлагчийн бэлтгэл сургалт - Хангайн бүс

Даатгалын зуучлагчийн бэлтгэл сургалт - Хангайн бүс

Сургалтын танилцуулга: Энэхүү сургалт нь банкны даатгалын зуучлалы...
Сургалт

Даатгалын зуучлагчийн бэлтгэл сургалт - Улаанбаатар

Даатгалын зуучлагчийн бэлтгэл сургалт - Улаанбаатар

Сургалтын танилцуулга: Энэхүү сургалт нь банкны даатгалын зуучлалы...
Сургалт

Даатгалын зуучлагчийн бэлтгэл сургалт - Хойд бүс

Даатгалын зуучлагчийн бэлтгэл сургалт - Хойд бүс

Сургалтын танилцуулга: Энэхүү сургалт нь банкны даатгалын зуучла...
Сургалт

Ерөнхий ур чадварын тест

Ерөнхий ур чадварын тест

Шалгалтын тухай мэдээлэл
Сургалт